سمپاش

  • سمپاش

    سمپاش

    1. مدل سودمند مربوط به یک ماشین کشاورزی است، به ویژه به تجهیزاتی که قادر به حمل نهال برنج، حمل دانه، پخش کود و ضربه زدن به دارو در یک شالیزار است.با افزایش سرعت نوسازی کشاورزی ملی، سطح مکانیزاسیون کشاورزی در چین بسیار بهبود یافته است.از نظر کشت در شالیزار، بسیار متداول است که نشاکاری برنج جایگزین نشا مصنوعی شود.اما مشکل بعدی این است که ...